مراحل دریافت وام قسطا

1

ثبت سفارش و بارگذاری مدارک در سایت قسطا

ابتدا در سایت قسطا ثبت نام کنید و برای اعتبار سنجی اولیه اقدام کنید، بعد از مشخص شدن نتیجه اعتبارسنجی، مدارک خواسته شده را در پنل کاریری خود در سایت قسطا بارگذاری کنید.

2

افتتاح حساب در بانک آینده

اگـر دربانـک آینـده حسـاب نداریـد، بـرای دریافـت وام قسـطا بایـد نسـبت بـه افتتـاح حسـاب در ایـن بانـک اقـدام کنیـد. البتــه بــا اســتفاده از اپلیکیشــن کیلیــد میتوانیــد بصــورت کامـلا آنلایـن در ایـن بانـک افتتـاح حسـاب کنیـد

3

ثبت امضای الکترونیکی بصورت آنلاین

در ادامـه بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن آینده سـاین باید امضای الکترونیکـی خـود را ثبـت کنیـد. توجـه کنیـد کـه اپلیکیشـن آینـده سـاین فعـلا فقـط در سیسـتم عامـل اندرویـد قابـل اسـتفاده اسـت

4

صدور سفته الکترونیکی

تمـام مراحـل خرید و صدور سـفته هم بصـورت کاملا آنلاین در اپلیکیشـن کیلیـد انجـام میشـود. بعـد از صـدور سـفته، تضامیـن خواسـته شـده را طبـق دسـتورالعمل ذکـر شـده در پنـل کاربـری خـود در سـایت قسـطا بارگـذاری کنیـد

5

امضای قراردادها

بعــد از بررســی مــدارک توســط کارشناســان قســطا، بایــد قراردادهــا را در ســایت قســطا بصــورت آنلایــن و بهوســیله امضــای دیجیتالــی کــه ایجــاد کردیــد، امضــا کنیــد. کاربرانـی کـه اعتبارسـنجی آنهـا ایجـاب کـرده اسـت کـه چـک ارائـه دهنـد، در ایـن مرحلـه بایـد چک(ها) را به آدرس قسـطا پســت کنند

6

دریافت قسطا کارت و واریز پیش پرداخت

قســطاکارت شــما پــس از صــادر شــدن بــرای شــما پســت میشـود. پـس از دریافـت قسـطا کارت بـا مراجعـه بـه پنـل کاربــری خــود در ســایت قســطا، پیشپرداخــت را بصــورت آنلایـن پرداخـت میکنیـد تـا قسـطا کارت شـما شـارژ شـود.

خرید از فروشگاه اینترنتی موربیت از سراسر کشور

حـالا وام شـما آمـاده اسـت و میتوانیـد نسـبت بـه خرید تمامی کالاهای موجود در فروشگاه موربیت از سراسـر کشـور اقـدام کنیـد. شـما هزینـه را بــا قســطا کارت بصــورت نقــدی پرداخــت میکنیــد و بعــدا اقسـاط را بـه قسـطا بازپرداخـت میکنیـد